Buitenlandse Adel in Nederland

Bij de grondwetsherziening van 1848 werd de standenmaatschappij afgeschaft en kwam aan de staatsrechtelijke rol van de adel een einde. Het enige wettelijke voorrecht, dat de adel behield, was het mogen voeren van een predikaat of een titel. Ook na die tijd zijn door de vorst personen verheven, ingelijfd of erkend in de Nederlandse adel. Het grondwetsartikel werd in 1994 vervangen door een aparte Wet op de adeldom, die de bestaande praktijk ten dele codificeert. De Vereniging Buitenlandse Adel in Nederland is ontstaan uit de behoefte de in Nederland aanwezige adel met een buitenlands diploma of van buitenlandse adellijke afkomst, bijeen te brengen en te organiseren. De pluriforme adelscultuur in Nederland blijft hierdoor beter geconserveerd. Momenteel heeft de vereniging enige tientallen leden. Onder buitenlandse adel wordt verstaan de wettelijk erkende en historische adel van de Europese staten buiten Nederland. De Vereniging stelt zich ten doel het georganiseerd samenbrengen van buitenlandse adel in Nederland en het stelselmatig bevorderen van zijn belangen. Zij tracht dit doel o.a. te bereiken door: 
a. het opbouwen van een systematische registratie van verrichte onderzoeken; 
b. het verzamelen van geschreven en gedrukte bronnen; 
c. het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere adelsverenigingen; 
d. het bevorderen van contacten tussen haar leden. 

In de uitspraak van de Hoge Raad der Nederlanden van 14 feburari 1956 (gepubliceerd in Nederlandse Jurisprudentie 1956, 480 ev.) is bepaald dat het is toegestaan om een in het buitenland rechtmatig verkregen adelijke titel te vertalen naar het Nederlands en deze te voeren in combinatie met een niet-Nederlandse naam. In de uitspraak van 18 mei 1999 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bepaald dat in Nederland een adellijke titel onderdeel uitmaakt van de achternaam (Application no. 45908/99, 18 mei 1999/zaak Wolff Metternich, vindbaar via www.echr.coe.int), “Under the relevant provisions of Dutch law governing names, noble titles and predicates form a part of a noble person’s family name.”.

Vereniging Buitenlandse Adel in Nederland, Postbus 404, 2270 CK Voorburg,  + 31 (0)6 42118622 nobilitynews@gmail.com

Advertentie

Lidmaatschap

Het aspirant-lid moet behoren tot de wettelijk erkende en historische adel van een Europese staat buiten Nederland.

De aanvraag voor het lidmaatschap dient vergezeld te gaan met gegevens en afschriften van relevante literatuur en archiefstukken b.v. geboorteakten, fotokopieën uit adelsboekjes enz. Een Commissie van Onderzoek kan om nadere bewijsstukken vragen en eventueel inlichtingen en advies inwinnen bij derden. Deze Commissie brengt advies uit aan het bestuur, dat vervolgens over de aanmelding beslist.

De kosten van het lidmaatschap bedragen eenmalig 100 Euro. Bij acceptatie van het lidmaatschap zal een factuur worden nagezonden. 

Ten behoeve van het lidmaatschap (naast voornoemde gegevens) zijn naam-, adres- en woonplaatsgegevens nodig. Het spreekt voor zich dat de aanvraag uiterst vertrouwelijk zal worden behandeld.

Noodzakelijke aanmeldingsgegevens: 

 • Achternaam;
 • Voornamen;
 • Adellijke titel;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Straat;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoon;
 • Fax;
 • E-mail.